1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

ประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองการรายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2568) ระยะเวลาประชุมของแต่ละสมัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการต่อสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 2 และ3

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรับครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เข้าเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 7/2567

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 และ ครั้งที่ 2/2567

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สภาเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting