1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 ชุมชนดอนงิ้ว

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ วัดดอนงิ้ว ชุมชนดอนงิ้ว ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่และชาวชุมชนดอนงิ้ว เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสอดคล้องกับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งจะแบ่งการอบรมออกเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  งานป้องกันฯSecured by Siteground Web Hosting