1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ประจำปี 2567


วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ประจำปี 2567 โดยมี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น สำหรับโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ให้แก่กรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้มีความรู้ในการดับเพลิงขั้นต้น สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูวิธีและปลอดภัย สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ตรวจตราเหตุสาธารณภัย และระงับเหตุในเบื้องต้น ตลอดจนมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ซึ่งเป็นการช่วยความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  งานป้องกันฯSecured by Siteground Web Hosting