1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักงานเทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนชลประทาน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนชลประทาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  นำโดยนางสุณีย์ หินเธาว์ รองนายกเทศมนตรีตำบลชนบท ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting