1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอบรมให้ความรู้หลักการบริหารจัดการที่ดีในการให้บริการสาธารณะ เพื่อบรรลุสู่เมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567

วันที่ 4 เมษายน 2567  เวลา 13.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้หลักการบริหารจัดการที่ดีในการให้บริการสาธารณะ เพื่อบรรลุสู่เมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 ซึ่งการอบรมฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพรชัย เอี่ยมสุกใส ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารบริษัท สยามอินโน ซิตี้ จำกัดบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะที่ชาญฉลาด โดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง : ระบบการสื่อสารและสร้างนักพัฒนา มายซิตี้” , นายรัฐพล นพวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง และดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง”พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562” แก่บุคลากรภายในสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting