1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รายงานสถิติจำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565– กันยายน 2566)

  สถิติการให้บริการประชาชน
Secured by Siteground Web Hosting