1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ดร.ธเกียรติกมล ทองงอก ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ พนักงานครูเทศบาล โดย ดร.สราวุธ ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้มอบหมายให้ นายปรีชากร นามแสงผา และนายสันติชัย ฤทธาพรหม คุณครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral presentation) ในการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้นำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกลยุทธ์ 5T เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ" และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุนทรพจน์ ดำรงพานิช จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผศ.ดร.มัฮดี แวดราแม จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ควบคุมการนำเสนอผลงาน พร้อมกันนี้ รศ.สมนึก ภัททิยธนี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ซึ่งทางผู้เสนอผลงานจะนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2567 ภายใต้ประเด็นหลักคือ “AI for Educational Research and Assessment” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา จากหลากหลายสถาบัน และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยของศาสตร์ทางด้านการวัดผล และการประเมินผล สถิติการศึกษา และวิจัยทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 271 คน จาก 34 หน่วยงาน (มหาวิทยาลัย 26 แห่ง สถาบันการศึกษาอื่นๆ 8 แห่ง)  มีบทความนำเสนอจำนวน 16 เรื่อง

: คลิกอ่าน ผลงานวิชาการ "การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกลยุทธ์ 5T เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ"
https://drive.google.com/file/d/1G4SP53pzyRBPUGc1uDe0iF4_Ch8PM_Iy....
ภาพโดย กองการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting