1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "การจัดการ และการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน" วันที่สอง


วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการอบรมโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "การจัดการ และการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสำเร็จ คำแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองน่าอยู่ และบทบาทที่สำคัญในการยกระดับการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง และนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

การอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคความรู้ความเข้าใจในการนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อการจัดการ และการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของตน ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง อันจะนำไปสู่ต้นแบบในการให้บริการประชาชนต่อไป   

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการเจ้าหน้าที่
Secured by Siteground Web Hosting