1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการ ชุมชน จำนวน 28 ชุมชน เพื่อวางแผนโครงการจัดทำกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการการประชุมคณะกรรมการ ชุมชน จำนวน 28 ชุมชน เพื่อวางแผนโครงการจัดทำกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ อปท. สถานศึกษา ภาคเอกชนภาคีเครือข่าย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
Secured by Siteground Web Hosting