1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับชุมชนชลประทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกพืชพันธุ์สมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมกับ คณะกรรมการชุมชน และชาวชุมชนชลประทาน ร่วมกันปลูกพืชพันธุ์สมุนไพร  ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนชลประทาน   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ "สืบสาน รักษา และต่อยอด" หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชกรณียกิจด้านสมุนไพรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งเรียนรูสมุนไพรให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรไทยและสมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
Secured by Siteground Web Hosting