1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อคัดเลือกประธาน เลขานุการ และกำหนดหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ประชุมกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อคัดเลือกประธาน เลขานุการ และกำหนดหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ...... วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอปพร. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อดำเนินการคัดเลือกประธาน และเลขานุการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติให้นายเจริญ ประสิทธิภูริปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน และให้น.ส.วิชญา อาจริยอาจอง หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นเลขานุการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting