1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดเวทีประชาคมเมืองเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

วันที่21 เมษายน 2558 เวลา 09.00   ณ  หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดเวทีประชาคมเมืองเทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อ ระดมความคิดในการจัดทำแผนและแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  ( พ.ศ.2559 – 2561 )  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีประชาคม  และได้รับเกียรติจากรศ.สมหมาย  ชินนาค   จากคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, ผช.ศ.กาญจนา  ชินนาค จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม.ราชภัฏอุบลราชธานี,  ดร.เฉลิมศรี  ฤทธาภัย คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, ดร.เรืองเดช  เขจรศาสตร์  จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  และผศ.สุพิมล ศรศักดา จากม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมงาน    มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการจัดทำแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล

      ซึ่งเวทีประชาคมเมืองในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนในแต่ละชุมชนได้ พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของเทศบาลเมืองวารินชำราบใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารและการเมือง และด้านเศรษฐกิจ โดยใช้นำความรู้ในเรื่อง SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ รวมถึงในเวทีประชาคมยังได้เสนอโครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของชุมชนซึ่ง จะนำไปสู่การจัดการทำแผนในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเพื่อให้เกิดโครงการที่ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting