1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองวิชาการฯจัดการประชุมกำหนดแนวทางรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (ITA)

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนการงานเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้แต่ละจังหวัดดำเนินงานขับเคลื่อน"วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี 2558" โดยร่วมกับทางสำนักงาน ป.ป.ท.  กำหนดตัวชี้วัดระดับจังหวัดเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินภายในเดือนตุลาคม 2558 นี้

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting