1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันฯ ฝึกอบรมทบทวนความรู้และทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ประจำปี 2558

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (7-11 กันยายน 2558) ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  ได้ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนความรู้การป้องกันอัคคีภัย และทดสอบสมรรถภาพร่างกายแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการรับมือกับสถานการณ์ ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญสามารถรับมือกับสถานการณ์ อัคคีภัยในรูปแบบต่างๆได้

ภาพจาก FB: ดับเพลิงวารินชำราบ   งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  งานป้องกันฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting