1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนประสานงานข่ายสื่อสาร กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ท่าน้ำวัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิกอปพร. เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนและชาวชุมชนท่าบ้งมั่ง ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมโครงการฝึกซ้อมแผนประสานงานข่ายสื่อสาร กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจัดโดยสำนักงาน กสทช.เขต 2 อุบลราชธานี และสำนักงานป้องกันภัยอุบลราชธานี โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานระงับเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้วิธี ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยกรณีเหตุภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  งานป้องกันฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting