1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.อุบลฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยต้นทางและแนวทางจัดการขยะเหลือศูนย์ในชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนชลประทาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง และแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ พื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2559  โดยได้เชิญน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมด้วย กรรมการชุมชน และผู้แทนชุมชนจากทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดการขยะต้นทางให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งในการแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ ลำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯได้มีการบรรยายให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทเพื่อส่งขายนำไปรีไซเคิลและเทคนิคการคัดแยกขยะเพื่อให้ได้ราคาดี และการสร้างรายได้จากการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินในการนำมูลไล้เดือนมาผลิตเป็น ปุ๋ยหมัก พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์ทีใช้ในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนให้แต่ละชุมชนได้ นำไปทดลองเลี้ยงด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้จัดการบริษัทวงษ์พาณิชย์ สาขาอุบลราชธานี ซึ่งได้มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการสร้างมูลค่าและการคำนวณราคาขาย ขยะรีไซเคิลให้ได้กำไร

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting