1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผู้เข้ารับการอบรมคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม


วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นางธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการการบริหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสู่ ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ นำโดยรศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในการมาศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองวา รินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ดียิ่งขึ้น โดยทางคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปพร้อมซักถามในประเด็นแนวทางการบริหารจัก ารขยะแบบครบวงจรของเทศบาล จากนั้นทางเทศบาลได้นำคณะเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะZero Waste ของชุมชนชลประทานในการช่วยลดขยะภายในชุมชน

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting