1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองช่าง

1. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

2. การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

3. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต

6. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

7. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

8. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

9. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

10. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

11. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

12. การแจ้งขุดดิน

13. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

14. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

15. การแจ้งถมดิน

16. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

17. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต

18. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต

19. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

20. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

21. การขออนุญาติเคลื่อนย้ายอาคาร

22. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting