1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การไฟฟ้าฯวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ และบริษัทสายสัญญาณสื่อสาร ทำพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ระยะที่ 2


วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ และบริษัทสายสัญญาณสื่อสารได้แก่ TOT, CAT, 3BB, TT&T, TURE, AIS, Dtac, TUC, AWN, SBN และวีเคเบิล ได้ดำเนินโครงการจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ระยะที่ 2 เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสัญญาณสื่อสาร รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่สัญจรไปมา โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธาน พร้อมด้วยนายสืบพงษ์ จำปาเทศ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวารินชำราบ และนายฑิฆัมพร  ดวงพัตรา โทรศัพท์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป้นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในการจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารระยะที่ 2 จะดำเนินการจัดระเบียบบนถนนสถิตย์นิมานกาล และถนนกันทรลักษ์ โดยจะเริ่มจากศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 และประตูเมืองวารินชำราบ(องศาวาริน) เรื่อยไปจนถึงหน้าห้างเทสโก้โลตัส

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลเมืองวารินชำราบ 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting