1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะอปพร.อบต.เหล่าหลวง จ.ร้อยเอ็ด ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกิจการอปพร.


วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย จ่าเอกประกาศ ตระการไทย รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาสงบ ร่วมด้วย ประธาน และคณะกรรมการอาสาสมัครอปพร.เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง จ.ร้อยเอ็ด นำโดยนายเถวียง ลุยตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง ซึ่งได้นำสมาชิกอปพร.เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกิจการอปพร. ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มศักยภาพของอปพร.ให้สามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในท้องถิ่น

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  งานป้องกันฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting