1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ให้แก่สมาชิกอปพร.  โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นผู้อ่านรายงาน ร่วมด้วยนายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล, น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, น.ส.วิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, น.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีได้รับเกียรติจากว่าที่ร.ต.เรวัฒน์ สุนทรสถาพร หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ และนายพงศภัค ตรีผลา จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 142 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting