1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ให้แก่สมาชิกอปพร.  โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นผู้อ่านรายงาน ร่วมด้วยนายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล, น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, น.ส.วิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, น.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีได้รับเกียรติจากว่าที่ร.ต.เรวัฒน์ สุนทรสถาพร หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ และนายพงศภัค ตรีผลา จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  งานป้องกันฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting