1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเทศบาเมืองวารินชำราบ (ระยะที่ 3)วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. ที่วัดเสนาวงศ์ สำนักงานสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง นำโดยนายธรรมนูญ นันทสมบูรณ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนเทศบาเมืองวารินชำราบ (ระยะที่ 3) เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขปัญหารวมถึงการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในระยะที่ 3 พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ได้แก่ ชุมชนท่าบ้งมั่ง ดีงาม หาดสวนยา ท่ากอไผ่ หาดสวนสุข หาดสวนสุข 1 เกตุแก้ว และคูยาง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 80 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting