1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห จ.กำแพงเพชร ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชน


วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสุวืมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และพนักงานเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชน และการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น  จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนชลประทาน ในการดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 72 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting