1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมหารือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น/ยุติการทิ้งเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช, องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม, ตัวแทนสถานศึกษา, สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวารินชำราบ ได้จัดการประชุมหารือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น/ยุติการทิ้งเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ, องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และยุติการทิ้งเด็ก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบัน โดยให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรม ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมได้เสนอให้จัดทำสื่อประเภทรายการวิทยุ, สปอตวิทยุ และละคร โดยจะนำตัวแทนเยาวชนเครือข่ายต่างๆ มาเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำเยาวชน และนักจัดรายการวิทยุ หรือDJ teen   ในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 132 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting