1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลฯ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในเรื่องกฎหมายเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และการดำเนินคดีที่เป็นความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ซึ่งในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายสัณพัชญ รัตนเมกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งยังร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ และยังได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี, นายศิวกร ล้อนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล, น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, น.ส.วิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

รายงาน สถานการณ์น้ำ


Secured by Siteground Web Hosting