1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ ตามพรบ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่งานธุรการทุกกองฝ่าย เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ซึ่งเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting