1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อปพร.ทม.วารินชำราบร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมในพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 โดยมี นายสฤกษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมภายในประกอบด้วย พิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน, พิธีมอบชุดตรวจเยี่ยมแก่ผู้แทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน, พิธีมอบอาวุธปืนลูกซอง 5 นัด สำหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน, พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี และการสวนสนามจากกองอาสารักษาดินแดน, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
ทั้งนี้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของผู้ที่เสียสละ อุทิศชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมือง และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งนับจากปี พ.ศ.2497 หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือราชการหลายด้าน ทั้งการรักษความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เป็นต้น


 
Secured by Siteground Web Hosting