1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดทางถนนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สอจร.) ติดตามผลโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ, สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ, มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน, โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง ได้ให้การต้อนรับคณะแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดทางถนน จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สอจร.) ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงาน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของเครือข่ายฯในการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางเครือข่ายฯได้เริ่มดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจรตามพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุได้ลดลง รวมถึงยังได้พัฒนาระบบกล้อง CCTV ให้มีความแม่นยำและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ซึ่งในอนาคตได้วางแผนจะพัฒนาระบบให้มีการครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้งหมด ตามเป้าหมายให้พื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และลดความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting