1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯบุคลากร ประจำปี2561 หลักสูตรการใช้งาน Google Drive และหลักสูตรการทำงานร่วมกับบนระบบ Cloud

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานระบบคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯบุคลากรเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี2561 หลักสูตรการใช้งาน Google Drive และหลักสูตรการทำงานร่วมกับบนระบบ Cloud เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการใช้งาน Google Drive เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และการทำงานด้วยระบบ Cloud ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงยังได้เสริมความรู้ในเรื่องของการจัดระเบียบการใช้ง่านให้เข้าใจโดยง่าย เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานในการทำงานของตนได้ โดยได้รับเกียรติจากนายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา, นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ และนายธนศักดิ์ ท่าโพธิ์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting