1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมโครงการตู้น้ำหยอดเหรียญ น่าหยอด น่าบริโภค ประจำปี 2561


วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการตู้น้ำหยอดเหรียญ น่าหยอด น่าบริโภค ประจำปี 2561  เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน , ผู้ประกอบการตู้น้ำหยอดเหรียญ เกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน้ำดื่มของประเทศไทย ในปัจจุบัน ความสำคัญของการจัดการตู้น้ำหยอดเหรียญให้ถูกหลักสุขาภิบาล ตลอดจนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากตู้หยอดเหรียญ โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และนายจตุรพิช สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ได้รับเกียรติจากว่าที่ ร้อยตรี พีรวัส สุขเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ , เภสัชกรหญิงรุ่งนภา กงวงษ์ ,และนายสนธยา การะเกษ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting