1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อฟปร. ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้รับเกียรติจาก นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล , ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ พร้อมกันนี้ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ยังได้มาร่วมพบปะพูดคุย และมอบนโยบายแก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้วย สำหรับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2561 นั้นจะแบ่งการอบรมออกเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในภาคทฤษฎีได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี เรวัฒน์ สุนทรสถาพร หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ, นายพงศภัค ตรีผลา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และนายอดิศร บูณมาก วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting