1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย อบรมโครงการระยะสั้นหลักสูตรงานเภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุรพิช สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาล ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว และคณะเภสัชกรฝึกปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ปฐมภูมิ หลักสูตร Family & Community Pharmacist Practice Learning จากวิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม (วคบท.) นำโดย เภสัชกร รุ่งนภา กงวงษ์ โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้ดำเนินการโครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรงานเภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างและการฝึกทักษะการทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิร่วมกับครูพี่เลี้ยงและสหสาขาวิชาชีพด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting