1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมโครงการจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมโครงการจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2561  เพื่อเป็นการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชน โดยมี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายจตุรพิช สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาล และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล พร้อมด้วยสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว และคณะเภสัชกรฝึกปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ปฐมภูมิ หลักสูตร Family & Community Pharmacist Practice Learning จากวิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม (วคบท.) นำโดย เภสัชกร รุ่งนภา กงวงษ์ โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมการประชุมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting