1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่งและคณะครูอาจารย์ ทำพิธีส่งตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 ณ เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 25- 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงความสามารถทักษะทางด้านวิชาการ ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้กล่าวให้โอวาทแก่ตัวแทนนักเรียนและคณะครูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ตัวแทนของเทศบาลเมืองวารินชำราบให้เต็มความสามารถ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting