1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมผู้นำเยาวชนแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (อสร.) ประจำปี 2561


วันที่ 26 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (อสร.) ประจำปี 2561 ขึ้น โดยได้นำตัวแทนนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครด้านสาธารณสุขหรืออสร.ระดับชั้นป.4 - ป.6 จากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 9 โรงเรียน มาเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นแกนนำด้านสาธารณสุขร่วมกับโรงเรียน พัฒนาให้โรงเรียนในเขตเทศบาลเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างยั่งยืน รวมถึงยังเป็นการสร้างความรู้ในด้านสุขอนามัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน ให้สามารถนำมาปรับใช้ในการดูแลครอบครัวและเพื่อน ได้ โดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และโรงพยาบาลวารินชำราบ รวมถึงทีมกู้ชีพโรงพยาบาลวารินชำราบ มาให้ความรู้ในเรื่องของดูแลสุขอนามัย ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และด้านการทันตสุขภาพ ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการอบรมต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และภายหลังจากเสร็จการอบรมนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรม และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting