1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดประชาพิทักษ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นำโดยนางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ได้เชิญประชาชนชาวบ้านวัดประชาพิทักษ์ และอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ  เข้ารับการให้ความรู้เพื่อส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวังด้านทันตสุขภาพของประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของตน ได้รับเกียรติจาก นางชญารัศมิ์ คำนนท์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน และนางจุฬาภรณ์ จันทศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting