1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร) พี่เลี้ยง สอจร.และคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ประจำปี2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ, สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ, มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน, โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง และรับเกียรติจากนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร) พี่เลี้ยง สอจร.และคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด  ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงาน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของเครือข่ายฯในการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางเครือข่ายฯได้เริ่มดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจรตามพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุได้ลดลง รวมถึงยังได้พัฒนาระบบกล้อง CCTV ให้มีความแม่นยำและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ซึ่งในอนาคตได้วางแผนจะพัฒนาระบบให้มีการครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้งหมด ตามเป้าหมายให้พื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และลดความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting