1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC Center)

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ,นายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 และนางธิปนาถ สุพระพรรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดการประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC Center) หรือ "ศูนย์ฮักแพง" ระดับพื้นที่ เพื่อสร้างการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และเพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขในระยะยาว โดยมีตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ, สมาชิกอสม.ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวารินชำราบ มาร่วมเสนอแนะให้คำแนะนำต่อการจัดตั้งศูนย์ LTC Center สำหรับศูนย์ LTC Center หรือ "ศูนย์ฮักแพง"ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ในสวนสาธารณะเศรษฐเศรณีย์ ชุมชนชลประทาน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting