1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินชำราบร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 : Smart Teen to Smart People ปีงบประมาณ 2562


วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล คอมเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 : Smart Teen to Smart People ปีงบประมาณ 2562 จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิชาการและเขตสุขภาพที่ 10  และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” เพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแห้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ลดปัญหาท้องไม่พร้อม และท้องซ้ำในวัยรุ่น  ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย มาเป็นประธานในพิธีเปิด

      ในการนี้ นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยังได้เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุภาพที่ 10 ประจำปี 2561 ด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting