1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่อสม.รวมถึงเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสุขภาพในการดูแลประชาชนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยวาระในการประชุมประจำเดือนนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุภายในชุมชน โดย นางอุดมพร ประทุมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลวารินชำราบ และนางสาววงค์เดือน จันทะแสง ครู กศน.ตำบลวารินชำราบ และกิจกรรมของอสม.ที่จะต้องดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2561

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน

 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting