1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม Kick off "อุบลราชธานีเมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง"


วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม Kick off "อุบลราชธานีเมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง"  โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ของกระทรวงมหาดไทย และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สร้างแรงกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการออกบูทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ และการทำขยะมารีไซเคิล โดยหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting