1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีภายในเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ในเทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2562 โดยมีนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วย น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ,นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting