1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปี 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”  ประจำปี 2562  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเทศบาลและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ,สมาชิกสภาเทศบาล, นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ และได้รับเกียรติจากนายพันธ์ศรี พลศร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และนางจิราภรณ์ จันทา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting