1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2562

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562 ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ โดยมีนายเจริญ ประสิทธิ์ภูริปรีชา เป็นประธานในการประชุม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting