1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้หลักการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงระเบียบ วินัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นผู้ทำการฝึกในครั้งนี้ ในส่วนของภาคบ่ายได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดโครงการอบรม โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี และยังได้รับเกียรติจาก นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล ,จ่าเอกประกาศ ตระการไทย รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และนายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  งานป้องกันฯ

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting