1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองช่างกองช่าง  ให้มีผู้อำนวยการกองช่าง  ระดับ  8  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  และแบ่งหน่วยงานของส่วนราชการออกเป็น  2  ฝ่าย  1  งาน  ดังนี้

1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรม  งานผังเมืองและการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย

1.1  งานวิศวกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม    งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ  ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม   งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม   งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิชาวิศวกรรม  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2  งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานออกแบบ  เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวางโครงการ จัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์  งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑณศิลป์   งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม งานออกแบบ รายการทางสถาปัตยกรรม   งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม   งานวิเคราะห์  วิจัย  ทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑณศิลป์   งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม   มัณฑณศิลป์    งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑณศิลป์  และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3  งานผังเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำผังเมืองรวม   งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ   งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด  งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์   งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง   งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ำ    งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง   งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง   งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม   งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง   งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม    งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2  ฝ่ายการโยธา  มีหน้าที่ควบคุมดูและและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน สาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  งานศูนย์เครื่องจักรกล  และงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

2.1  งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่    งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2  งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  สวนหย่อม งานควบคุมดูแล  บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    งานดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ   งานจัดทำ  ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ  งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ  งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิ สถาปัตย์  งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3  งานศูนย์เครื่องจักรกล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล งานตรวจสอบ  ซ่อม  บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล  งานพัสดุ  ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล  งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบ  จัดสถานที่  ติดตั้งไฟฟ้า  ทั้งงานรัฐพิธี  ประเพณีและงานอื่น ๆ  งานประมาณการ งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงานอื่น ๆ   งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่  งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า  งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล  งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่   วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์   การจัดทำคำสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน   งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ   งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ    งานอื่นทีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting