1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล   ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น  3  ฝ่าย  1  งาน  ดังนี้

1 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พิจารณาศึกษา  วิเคราะห์  ทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษในการบริหารงานทั่วไป กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของฝ่ายปกครอง  ติดต่อประสานงาน  วานแผน  มอบงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในฝ่าย   โดยควบคุมดูแลรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจำตัวประชาชน   ดังนี้     
1.1  งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต  การจดและจัดทำทะเบียนราษฎร  การจัดทำทะเบียนบ้าน  ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตาย  การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย  กาจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2  งานบัตรประจำตัวประชาชน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนว่าด้วยกฎหมายทะเบียนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน  การพิจารณาอนุญาตการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน  การออกใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  สำนักปลัดเทศบาล  ดังนี้
2.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
2.2 งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ  งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียน  งานแจ้งมติ  ก.ท.จ.จังหวัด  ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ  ทราบ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความสงบ  ดังนี้3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานงานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและ สาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพงานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง  งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  งานมวลชนต่าง ๆ  เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4 งานการเจ้าหน้าที่
  มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอนย้ายและเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก  งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและลูกจ้าง  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง           งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน    การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting