1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง


กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   โดยแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น  2  ฝ่าย  2  งาน  ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานการเงิน  งานพัสดุ  งานสถิติการคลัง  ดังนี้

1.1 งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย  งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน   งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท  งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.2  งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานการซื้อและการจ้าง  งานการซ่อมและบำรุงรักษา  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานการจำหน่ายพัสดุ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3  งานสถิติการคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   งานจัดทำงบประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  จัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ  จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสะสม  จัดทำสถิติรายรับและรายรับและจ่ายเงินอุดหนุน  จัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ การรายงานสถิติการคลังประจำปี  และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  ฝ่ายพัฒนารายได้  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานพัฒนารายได้  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  ดังนี้

2.1  งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบงานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียนและการจัดหารายได้อื่น ๆ  ของเทศบาล  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
2.2  งานผลประโยชน์  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี  งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเสียมและรายได้อื่นงานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์  และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)  ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน  งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี  งานเก็บรักษา  และการนำส่งเงินประจำวัน  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ   งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


- งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน  งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล   งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ  งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่  งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน  การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล  งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี  งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1), 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 17)  งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม  งาตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน  รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ  5)  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สินเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ  งานจัดทำรายงานประจำเดือน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่  และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน  งานบริการข้อมูล  ผู้ชำระภาษี  งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา  งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting