1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษากองการศึกษา  ให้มีผู้อำนวยการกองการศึกษา  ระดับ  8  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ งานแผนงานและโครงการ  งานงบประมาณ  งานระบบสารสนเทศ  งานการเจ้าหน้าที่  งานวางแผนบุคลากรและทะเบียนประวัติ  งานศึกษาปฐมวัย  งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจการศาสนา  งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  และหน่วยศึกษานิเทศก์  และงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 18  งาน  ดังนี้

1ฝ่ายบริหารการศึกษา ดูแลด้านการบริหารการศึกษา กิจกรรมนักเรียน โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง

1.1 งานธุรการ
1.2 งานแผนงานและโครงการ
1.3 งานงบประมาณ
1.4 งานระบบสารสนเทศ
1.5 งานการเจ้าหน้าที่
1.6 งานวางแผนบุคลากรและทะเบียนประวัติ
1.7 งานศึกษาปฐมวัย
1.8 งานโรงเรียน
1.9 งานกิจการนักเรียน
1.10 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
1.11 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
1.12 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
1.13 งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
1.14 งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
1.15 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
1.16 งานกีฬาและนันทนาการ
1.17 งานกิจการศาสนา
1.18 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
1.19 หน่วยศึกษานิเทศก์

  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting