1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองวิชาการและแผนงาน


กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น  1  ฝ่าย  4  งาน  ดังนี้

1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียม  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ   งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  ผู้บริหารท้องถิ่น  และพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความช่วยเหลือ  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน   งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้างและการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ  งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย  และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ฝ่ายนิติการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานนิติการ   ดังนี้

2.1  งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3  งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติ งานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทราบและดำเนินการ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)  งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ  ของเทศบาล  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล  จังหวัดและรัฐบาล  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น  งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวบมาข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ   ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์  งานสารนิเทศ  งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

5  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
มีหน้าที่รับผิดชอบงานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก   งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียบแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6  งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบงานการจัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน งานวิเคราะห์จัดระบบงานและวางแผนการใช้เครื่องจักรประมวลผล  ศึกษาความก้าวหน้าของเครื่องจักรประมวลผล  ติดตาม  ประเมินผล   ฝึกอบรม  ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ปรับปรุง แก้ไขติดตามประเมินผล  แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
วางแผนจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอแก่ความต้องการและจัดหาระบบใหม่มาทดแทนระบบเดิมที่หมดสภาพ จัดทำแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง ปรับปรุง และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาล จัดการ  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ และให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์  จัดทำรายงาน  สถิติการให้บริการของระบบ  จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  จัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัย  วางแผน  ป้องกัน  ตรวจสอบและแก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์  ตรวจสอบรูโหว่ของระบบและทำการปิดกั้น จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของระบบ กำหนดนโยบายและกฎในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ  ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานด้านระบบรักษาความปลอดภัย               ให้บริการออกบัญชีผู้ให้บริการเครือข่าย จัดทำทะเบียนคุมบัญชีผู้ใช้บริการเครือข่ายให้บริการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำรายงานสถิติการให้บริการต่าง ๆ ให้บริการประกาศข่าวสารบนเว็บไซด์ของเทศบาล จัดเตรียมเนื้อหาทั้งหมดที่จะให้บริการบนเว็บไซด์ บันทึก  ตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซด์ ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา  ตรวจสอบจุดเชื่อมโยงข้อมูลให้ทันสมัย งานประสานงานโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  เพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล  งานตัดต่อวีดีทัศน์ผลงานกิจกรรมเทศบาล  งานบริการทั่วไป เช่น  การออกแบบ/จัดทำแบบนำเสนอ (Presentation)  คัดลอดซีดี  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ภายในและภายนอกสถานที่  ออกแบบปกเอกสาร  เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting